شرایط "مهر زنی” و ”ابزار مهر زنی” اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند، و معانی آنها می تواند بسته به زمینه متفاوت باشد.با این حال، از نظر فنی، بین این دو تمایز وجود دارد:

قالب های مهر زنی:
تعریف: قالب های مهر زنی، که به سادگی به عنوان " قالب ها" نیز شناخته می شوند، ابزار یا قالب های تخصصی هستند که در فلزکاری برای برش، شکل دادن یا شکل دادن به ورق فلز یا مواد دیگر به شکل ها یا پیکربندی های خاص استفاده می شوند.
عملکرد: قالب ها برای انجام عملیات خاصی در فرآیند مهر زنی مانند برش، خمش، کشیدن یا شکل دهی استفاده می شوند.آنها برای ایجاد یک شکل یا هندسه خاص در مواد طراحی شده اند.
مثال‌ها: قالب‌های خالی، قالب‌های سوراخ‌دار، قالب‌های شکل‌دهی، قالب‌های کششی و قالب‌های پیشرونده همه انواع قالب‌های مهر زنی هستند.

ابزار مهر زنی:
تعریف: ابزارهای مهر زنی اصطلاح گسترده تری است که نه تنها خود قالب ها بلکه سایر اجزا و تجهیزات مورد استفاده در فرآیند مهر زنی را نیز در بر می گیرد.
اجزاء: ابزارهای مهر زنی نه تنها شامل قالب‌ها، بلکه پانچ‌ها، مجموعه قالب‌ها، راهنماها، فیدرها و سایر تجهیزات پشتیبانی می‌شوند که مجموعاً کل سیستم مورد استفاده برای عملیات مهر زنی را تشکیل می‌دهند.
عملکرد: ابزارهای مهر زنی کل سیستم مورد نیاز برای انجام عملیات مهر زنی، از جابجایی مواد و تغذیه تا تخلیه قطعه و کنترل کیفیت را در بر می گیرد.
دامنه: ابزار مهر زنی به کل مجموعه ابزار مورد استفاده در مهر زنی اشاره دارد، در حالی که "میزهای مهر زنی" به طور خاص به اجزای مسئول شکل دادن یا برش مواد اشاره دارد.
به طور خلاصه، "مرده های مهر زنی" به طور خاص به اجزای مسئول شکل دادن یا برش مواد در فرآیند مهر زنی اشاره دارد."ابزارهای مهر زنی" کل سیستم را شامل می شود، از جمله قالب ها، پانچ ها، مکانیسم های تغذیه و سایر اجزای پشتیبانی که برای انجام عملیات مهر زنی استفاده می شوند.در حالی که این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر در مکالمه های معمولی استفاده می شوند، تمایز فنی در محدوده آن چیزی است که هر اصطلاح در فرآیند مهر زنی در بر می گیرد.


زمان ارسال: سپتامبر 22-2023